Порядок розгляду статей

1. Подаючи статтю для публікації, автор тим самим виражає згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Видавничого дому "Інтернаука" та веб-сайтах наукометричних баз, у які водить видання.

2. Статті приймаються, відповідно до графіку.

У виняткових випадках, за узгодженням з редакцією журналу, термін прийому статті в найближчий номер може бути продовжений, але не більше ніж на три тижні.

3. Статті, що поступили, розглядаються редакційною колегією протягом місяця.

4. Редакційна колегія правомочна відправити статтю на додаткове рецензування.

5. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що поступили, при необхідності скорочувати їх за узгодженням з автором, або, якщо тематика статті представляє інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання авторові.

6. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, що не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.

7. У разі відхилення представленої статті редакційна колегія дає авторові мотивоване ув'язнення.

8. Автори протягом 7 днів отримують повідомлення про статтю, що надійшла. 

Редакційна політика

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки" є науковим економічним рецензованим виданням, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами. В журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем сучасної економіки. 

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Основна мета редакції полягає в реалізації програмних цілей журналу, головними напрямами яких є висвітлення:

 • проблем соціально-економічного розвитку України та її регіонів в контексті економічної глобалізації;
 • організаційно-економічних механізмів прискорення розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України;
 • конкурентоспроможності та активізація інноваційно-спрямованної інвестиційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання;
 • сприяння розвитку наук економічного напрямку.

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

 • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
 • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
 • подвійне «сліпе» рецензування статей;
 • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
 • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
 • суворе дотримання графіку виходу журналу.

Редакція веде систематичну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Редакція журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної економічної науки.