Наукова тема - завдання наукового характеру, що вимагає проведення наукового дослідження. Є основним планово-звітним показником науково-дослідницької роботи.

Видавничий дім "Інтернаука" спільно з науковими організаціями є виконавцем у наукових темах. Всі теми офіційно зареєстровані і мають номер державної реєстрації.

Автори матеріалів, розміщених в наукових виданнях Видавничого дому "Інтернаука" можуть подати заявку на внесення до реєстру учасників наукових тем, а також будуть внесені до звіту за науковою темою. Авторам, які беруть участь у науковій темі видається довідка.

Список наукових тем з економічних наук:

1. Фінансові ринки країн, що розвиваються, в контексті глобальної конкурентоспроможності (Номер державної реєстрації 0118U004244).

2. Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності (Номер державної реєстрації 0118U000781).

3. Розвиток банківської системи в умовах процесів дезінтермедіації (Номер державної реєстрації 0118U000782).

4. Економіко-математичні методи і моделі в дослідженні стану і розвитку економіки держави (Номер державної реєстрації 0118U000783).

5. Соціально-демографічні параметри життя в сучасній політиці держави (Номер державної реєстрації 0118U000784).

6. Проблеми економічної теорії в системі економічних наук (Номер державної реєстрації 0118U000785).

7. Управління економічною ефективністю діяльності підприємств (Номер державної реєстрації 0118U000786).

8. Стратегічна модернізація розвитку регіональної економічної системи (Номер державної реєстрації 0118U000787).

9. Проблеми стратегічного розвитку національної економіки (Номер державної реєстрації 0118U000788).

10. Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізаційних процесів (Номер державної реєстрації 0118U000789).

 

Список наукових тем з юридичних наук:

1. Адміністративно-правові інструменти реалізації державної регіональної політики в контексті Євроінтеграції:

2. Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права;

3. Основні напрями розвитку науки фінансового права;

4. Актуальні проблеми адміністративного права України та ЄС

5. Проблеми та перспективи розвитку законодавства України про кримінальну відповідальність в умовах інноваційного розвитку.

6. Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики;

7. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного цивільного права;

8. Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямах економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки;

9. Правові гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні;

10. Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

11. Реформа децентралізації влади: проблеми правового забезпечення та реалізації;

12. . Національна безпека України: виклики і загрози сьогодення.

13. Правове забезпечення державної політики у сфері національної безпеки;

14. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми а шляхи їх вирішення;

15. Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі;

16. Розвиток господарського законодавства: тенденції, систематизація, спеціалізація, ефективність;

17. Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права та іноземного конституційного права;

18. Судова влада: проблеми організації та діяльності;

19. Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту;

20. Соціально-правова модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку;

21. Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в Україні;

22. Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в Україні;

23. Проблеми розвитку аграрного та земельного права України (Номер державної реєстрації 0118U100343).

 

Список наукових тем з технічних наук:

1. Застосування комп'ютерних технологій в наукових дослідженнях.

2. Інформаційні технології як фактор соціальної трансформації суспільства.

3. Апаратне програмне забезпечення інформаційних технологій

 

Список наукових тем з освіти:

1. Професійний розвиток фахівців у системі освіти.

2. Розвиток дистанційної освіти у вищій школі.

 

Список наукових тем з туризму:

1. Суспільно-географічні процеси заселення України
2. Економіко-географічний аналіз природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів 
3. Організація транспортного забезпечення у туризмі
4. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті Європейської інтеграції
5. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг
6. Економічне регулювання розвитку сфери туристичних послуг
7. Функціонування національного ринку туристичних послуг України 
(Номер державної реєстрації 0118U000359).