Вимоги щодо оформлення статті:

 • у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр УДК (напівжирним);
 • прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює чи навчається автор (співавтори); нижче по центру наводиться назва статті (напівжирним, заголовним); анотація обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (вище зазначена інформація подається окремими блоками українською та англійською мовами перед статтею, шрифтом Times New Roman 14 кегель);
 • текст статті повинен бути структурований відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, де зазначено, що до опублікування в фахових виданнях приймаються лише наукові статті, які мають такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
 • список використаних джерел не менше 10 позицій мовами оригіналу (посилання на літературні джерела даються в алфавітному порядку, у бібліографічному покажчику вказується лише та література, на яку є посилання у статті та оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (інформація та документація);
 • References (транслітерація) оформлюється згідно зі стандартом АРА.
 • окремо подається скорочений варіант (розширена анотація) наукової статті англійською мовою, що має включати всі обов’язкові структурні елементи фахової статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки з даного дослідження). Обсяг англомовного варіанта статті повинен становити 2 сторінки (до 4 000 знаків).

Англомовний варіант статті має бути підтверджений одним із способів:

 • бюро перекладів;
 • кафедрою іноземних мов ВНЗ;
 • підписом автора у разі наявності в нього документа, що підтверджує право професійного перекладу (ксерокопія документа має додаватись).

Технічні вимоги:

текст статті має бути набраним на комп’ютері (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5, залишаючи береги: ліворуч - 3 см, праворуч - 1,5 см, угорі та внизу - 2 см.

Обсяг статті має становити 12-15 сторінок (до 25 000 знаків).

Не допускається використання у матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць тощо.

Для опублікування статті автору необхідно подати до Редакційної колегії такі супроводжувальні матеріали:

 1. Стаття 
 2. Скорочений варіант (розширена анотація) наукової статті англійською мовою.
 3. Заява (див. Додаток 1).
 4. Відомості про автора та співавторів (див. Додаток 2).
 5. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня).

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог до розміщення не приймаються.

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

НАУКОВОЇ СТАТТІ

Головному редакторові

Електронного наукового видання  Публічне адміністрування та національна безпека"

доктору наук з державного управління, професору, Заслуженому юристу України

Романенку Є.О.

 

 

ЗАЯВА

 

Стаття “(назва статті)ˮ (___сторінок), надана мною / нами для публікації в Електронному науковому виданні   "Публічне адміністрування та національна безпека", є моєю / нашою власною розробкою, раніше не публікувалась в інших виданнях і не розглядається редакційними колегіями інших видавництв.

 1. Із вимогами до подання й оформлення наукових статей до наукового видання ознайомився (-лись) і погоджую (-ємо) публікацію статті у наступному номері відповідно до черговості, що визначається редакційною колегією (потрібне підкреслити).
 2. Авторський внесок у написання статті (для співавторів)

___________________________________________________________________________________________________________ 

(коротко зазначити змістові компоненти для кожного зі співавторів)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

___“_____ˮ _______ 20___ р. _____________________  ________________

                                                                                                                                                                     (підпис)                                                                   (ПІБ)

 

 

Додаток 2

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРА (співавторів)

 

Українською мовою

Російською мовою

Англійською мовою

Full Name

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

Academic status

Вчене звання

 

 

 

Academic Degree

Науковий ступінь

 

 

 

Position

Посада

 

 

 

Chair

Кафедра

 

 

 

Affiliation (institution of higher education, without reduction)

Місце роботи (вищий навчальний заклад, кафедра без скорочень)

 

 

 

Work address

Робоча адреса

 

 

 

Address sending of the edition

Адреса надсилання видання

 

 

 

E-mail address

Електронна адреса

 

 

 

Business phone number

Службовий номер телефону

 

 

 

Mobile phone

Мобільний номер телефону

 

 

 

ID (in the system of scientific identification)

ID (у системі наукової ідентифікації)

 

 

 

- ORCID (http://orcid.org/)

 

 

 

-      ResearcherID (http://www.researcherid.com)

 

 

 

Fields of research

Напрям наукової діяльності