Наукові статті повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати самостійного дослідження, оформлені відповідно до встановлених вимог (СКАЧАТИ вимоги до статей та приклад оформлення).

 
Вимоги до оформлення
Формат статті A4, орієнтація - книжкова, матеріали збережені і підготовлені в форматі Microsoft Word (* .doc або * .docx)
Поля всі сторони – 25 мм
Основний шрифт
Times New Roman
Arial і Courier New для текстових фрагментів
Розмір шрифту основного тексту
14 пунктів
Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для ділянок тексту, які мають допоміжне значення
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Абзацний відступ 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки і таблиці
Необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, розмір 12, інтервал 1).
Малюнок повинен бути єдиним графічним об'єктом (тобто згрупованим). Після таблиць і малюнків - вказати джерело ([1, с. 34], розробка автора; складено автором на основі [2, с. 45; 3, с. 76] і т.д.). Ілюстрації, також, необхідно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об'єктом (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Формат таблиць та малюнків: книжковий.
Формули Повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Посилання на літературу Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою, бібліографічний список подається в кінці тексту статті.
Об'єм статті до 30 сторінок.

 

Структурні елементи статті

 1. Розділ журналу. (Верхній правий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14)
 2. Індекс УДК (верхній лівий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14).
 3. Прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів), місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада - на трьох мовах (українській, російській, англійській) (Якщо стаття написана не українською мовою, то український переклад необов'язковий) - (правий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний);
 4. Назва статті - на трьох мовах (українській, російській, англійській) (Якщо стаття написана не українською мовою, то український переклад необов'язковий) (по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний, всі прописні, до десяти слів);
 5. Анотації - обсяг 200-250 слів, на трьох мовах (українська, російська, англійська) (Якщо стаття написана не українською мовою, то український переклад необов'язковий) (курсивом з абзацу).
 6. Ключові слова (мінімум 3 слова або словосполучень з відокремленням їх один від одного комами) - на трьох мовах (українській, російській, англійській) (Якщо стаття написана не українською мовою, то український переклад необов'язковий);
 7. Текст статті, який може бути українською, російською, англійською мовами; У статті, згідно з постановою Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 № 7-05 / 1, повинні міститися (з виділенням в тексті) такі елементи:
 • Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
 • Список літератури (оформляється за новими вимогами, які опубліковані в Бюлетені ВАК України, № 3, 2008);
 • Список літератури (References) в романському алфавіті. (Згідно з новими правилами, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в романському алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні).

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://translit.kh.ua/?passport
Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації: http://english-letter.ru/Sistema_transliterazii.html