Порядок розгляду статей

1. Подаючи статтю для публікації, автор тим самим виражає згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Видавничого дому "Інтернаука" та веб-сайтах наукометричних баз, у які водить видання.

2. Статті приймаються, відповідно до графіку.

У виняткових випадках, за узгодженням з редакцією журналу, термін прийому статті в найближчий номер може бути продовжений, але не більше ніж на три тижні.

3. Статті, що поступили, розглядаються редакційною колегією протягом місяця.

4. Редакційна колегія правомочна відправити статтю на додаткове рецензування.

5. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що поступили, при необхідності скорочувати їх за узгодженням з автором, або, якщо тематика статті представляє інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання авторові.

6. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, що не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.

7. У разі відхилення представленої статті редакційна колегія дає авторові мотивовану відповідь.

8. Автори протягом 7 днів отримують повідомлення про статтю, що надійшла. 

Редакційна політика

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" є науковим економічним рецензованим виданням, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами. В журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем сучасної економіки. 

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Статті рецензуються двома незалежними експертами, яких призначає редколегія, після чого автору надсилається примірник рукопису статті із зауваженнями рецензентів. Виправлений авторами та передрукований варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним і повинен бути підписаний рецензентами та авторами «До друку», після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими. 

При затвердженні номеру редколегія керується датою надходження останнього варіанта.
У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Подаючи статтю автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи, а також попросити виключити із списку рецензентів не більше двох вчених або лабораторій, редколегія з розумінням ставиться до таких побажань, проте лишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть більш ґрунтовний аналіз роботи

Журнал гарантує конфіденційність всіх етапів подачі, рецензування і додрукарської підготовки і вимагає від авторів не поширювати переписку з журналом серед третіх осіб, не розміщувати рецензії, коментарії редакторів на будь-яких вебсайтах без згоди видавництва, не залежно від того були опублікована робота або ні.

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

 • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
 • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
 • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
 • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
 • суворе дотримання графіку виходу журналу.

Редакція веде систематичну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Редакція журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної економічної науки.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про рецензування та порядок проходження статей у міжнародному науковому журналі "Інтернаука. Серія: "Економічні науки"

1. Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції Міжнародного наукового журналу «Інтернаука. Серія: "Економічні науки".
2. Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.
3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті
4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.
5. У рецензії висвітлюються такі питання:

 • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
 • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
 • чи має зміст статті певну новизну;
 • чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
 • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
 • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Правила оформлення», які пройшли первинний контроль у редакції.
7. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові.
8. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається випускаючому редактору.
9. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
10. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.
11. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові.
12. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на місяць у складі: головний редактор , заступник головного редактора,члени редакційної колегії. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
13. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.
14. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.
15. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування.