Наукові статті повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати самостійного дослідження, оформлені відповідно до встановлених вимог (СКАЧАТИ інформаційний лист видання).

Приклад оформлення статті (СКАЧАТИ).

 
Вимоги до оформлення
Формат статті A4, орієнтація - книжкова, матеріали збережені і підготовлені в форматі Microsoft Word (* .doc або * .docx)
Поля всі сторони – 25 мм
Основний шрифт
Times New Roman
Arial і Courier New для текстових фрагментів
Розмір шрифту основного тексту
14 пунктів
Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для ділянок тексту, які мають допоміжне значення
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Абзацний відступ 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки і таблиці
Необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, розмір 12, інтервал 1).
Малюнок повинен бути єдиним графічним об'єктом (тобто згрупованим). Після таблиць і малюнків - вказати джерело ([1, с. 34], розробка автора; складено автором на основі [2, с. 45; 3, с. 76] і т.д.). Ілюстрації, також, необхідно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об'єктом (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Формат таблиць та малюнків: книжковий.
Формули Повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Посилання на літературу Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою, бібліографічний список подається в кінці тексту статті (біля кожного джерела, що містить посилання, необхідно вказувати дату звернення до ресурсу у форматі: дата звернення: 11.07.2023).
Об'єм статті від 8 до 30 сторінок.

 

Структурні елементи статті

1.Розділ журналу. (Верхній правий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14).

2.Індекс УДК (верхній лівий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14).

Визначити код УДК можна за посиланням: перейти.

3. Інформація про автора(ів) (українською та англійською мовами) - (правий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14):

  • прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) - (напівжирним);
  • науковий ступінь, вчене звання, посада  - (курсивом);
  • посада із зазначенням структурного підрозділу установи, в якому працює(ють) / навчаються автор(и) та повної офіційної назви установи - (курсивом).

4. Ідентифікатор ORCID автора (за наявності);

5. Назва статті  (українською та англійською мовами) (по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний, всі літери прописні, до десяти слів).

6. Анотація (українською та англійською мовами)мінімальний розмір 1800 знаків (шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, курсивом з абзацу).

7. Ключові слова (українською та англійською мовами) (мінімум 3 слова або словосполучень з відокремленням їх один від одного комами).

8. Текст статті (українською або англійською мовами).

У статті повинні міститися (з виділенням в тексті) такі елементи:

  • Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (Посилання на джерела літератури-є обов'язковими).
  • Формулювання цілей статті (постановка завдання).
  • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
  • Висновки та перспективи подальших досліджень.
  • Список літератури (оформляється за вимогами, які опубліковані у Національному стандарті України "Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання" ДСТУ 8302:2015 (скачати). Приклад оформлення (скачати);
  • References в романському алфавіті. (Автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в романському алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні).

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://ukrlit.org/transliteratsiia