smyisl_avtorskoe_pravo_01638Послуги Видавничого дому "Інтернаука" з реєстрації авторських прав

Приклад свідоцтва (подивитися).

Видавничий дім "Інтернаука" надає послуги авторам з реєстрації авторських прав на твір та отриманні Державного Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Загальна вартість реєстрації авторських прав, включаючи державні збори, становить:

-При оформленні авторських прав на один твір - 1000,00 грн.* 

-При оформленні авторських прав на два твори - 950,00 грн. за кожне АП*

-При оформленні авторських прав на три твори - 900,00 грн. за кожне АП*

-При оформленні авторських прав на чотири твори - 850,00 грн. за кожне АП*

-При оформленні авторських прав на п'ять та більше творів - 800,00 грн. за кожне АП*

*Ціни вказані за оформлення авторських прав для творів, де не більше трьох авторів. У разі, коли кількість авторів у творі перевищує трьох осіб-оплата додатково за кожного наступного автора збільшується на 100,00 грн.

У разі наявності декількох авторів Свідоцтво може бути видане кожному з них за умови доплати 150,00 грн. за Свідоцтва для кожного співавтора.

Авторські свідоцтва можуть бути отримані для наукових статей, монографій, тез конференцій, методичних та інших наукових матеріалів, які опубліковані у будь-якому виданні або готуються до публікації.

Наявність авторських свідоцтв у викладачів закладів вищої освіти передбачена пп.2 п.38 Постанови КМУ "Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" № 1187 від 30 грудня 2015 року.

Оригіналом Свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір є електронний документ.

Автор може обрати спосіб отримання Свідоцтва: або в електронному або в друкованому форматі.

Середній термін реєстрації авторського права на твір складає:

-Для Свідоцтв в електронному форматі: 45-75 робочих днів.

-Для Свідоцтв в друкованому форматі: 60-90 робочих днів.

 

Для отримання Державного Свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір автору необхідно надіслати на e-mail: info@inter-nauka.com статтю/науковий матеріал у форматі doc.(docx.) або pdf або гіпер-посилання на статтю/науковий матеріал, сфотографовану/відскановану заповнену та підписану кожним автором довіреність (СКАЧАТИ).

 

Контакти для консультацій:

+38(044)222-5889

+38(067)333-4556

info@inter-nauka.com

Що таке авторське право

Авторське право — це сукупність прав, які належать автору у зв'язку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва. Авторське право захищає зовнішню форму вираження твору (роман, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.

 

Слід зазначити, що при реєстрації авторських прав в Україні не проводиться попередня експертиза схожих творів, а лише закріплюється дата реєстрації.

Основним законодавчим актом України щодо авторського права і суміжних прав є Закон України "Про авторське право і суміжні права".

Закон встановлює термін дії майнових прав протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, (винагорода за використання твору після смерті автора отримують його спадкоємці).

Відповідно до Закону, авторським правом захищаються як опубліковані твори, так і неопубліковані, завершені і незавершені. Тому для виникнення і здійснення авторського права не вимагається його реєстрація. Таким чином, кожен автор, створивши твір, автоматично набуває права власності на нього.

Але, не дивлячись на те, що зареєстровані та незареєстровані твори, відповідно до Закону охороняються однаково, реєстрація авторського права на твір дає можливість отримати охоронний документ (свідоцтво), який підтверджує приналежність авторських прав тій чи іншій особі. Свідоцтво є єдиним переконливим засобом підтвердження свого авторства на твір у разі його неправомірного використання іншими особами, в судових справах, при укладанні угод на отримання винагороди за використання твору тощо.

З якого моменту виникає авторське право?

Авторське право виникає з моменту створення твору.

Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

Суб’єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Права автора твору, або іншої особи, яка має авторські права на твір

Немайнові права

Автору належать такі особисті немайнові права:

 • вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
 • забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

Майнові права

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

 • право на використання твору;
 • виключне право дозволяти використання твору;
 • право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;
 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

 • відтворення творів;
 • публічне виконання і публічне сповіщення творів;
 • публічну демонстрацію і публічний показ;
 • будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
 • переклади творів;
 • переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;
 • включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;
 • розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;
 • подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;
 • здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп’ютер;
 • імпорт примірників творів.

Цей перелік не є вичерпним.