НАУКОВА УСТАНОВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (УКРАЇНА)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ (ЧЕХІЯ)

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНТЕРНАУКА»

запрошують взяти участь в колективній монографії на тему:

"Педагогіка і психологія в сучасному світі: актуальні питання і сучасні аспекти" (том 2)

Острава, Чехія

з присвоєнням ISBN (Чехія, ЄС) і DOI

 

Матеріали приймаються: до 31 березня 2023 року

Розсилка Pdf-версії: до 30 квітня 2023 року

Розсилка друкованих збірників: до 15 травня 2023 року

Монографія буде розміщена на сайті Видавничого дому «Інтернаука» та у наукометричних базах.

 

Generated button

 

Для публікації в колективній монографії запрошуються: науковці, аспіранти, докторанти, здобувачі, викладачі.

Матеріали будуть затверджені Вченою Радою Наукової установи "Науково-дослідний центр сталого розвитку ".

Кожному автору буде відправлена pdf-версія монографії.

Організаційний внесок складає 95 гривень / 4 евро за 1 сторінку тексту (ціна включає макетування монографії, розсилку в pdf-форматі і присвоєння DOI).

Для членів ГО «Фінансово-економічна наукова рада» або ГО «Міжнародний центр розвитку науки і технологій» оргвнесок складає 70 грн.

Мови: українська, англійська, чеська.

Додатково автор може замовити друкований екземпляр монографії (400 грн. / 50 евро)

Розділи монографії:

Розділ 1. Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти
Розділ 2. Теорія і методика навчання та виховання
Розділ 3. Корекційна педагогіка
Розділ 4. Теорія і методика фізичного виховання
Розділ 5. Теорія і методика навчання та виховання
Розділ 6. Додаткова освіта
Розділ 7. Загальна психологія, психологія особистості, історія психології
Розділ 8. Психофізіологія
Розділ 9. Психологія праці. Інженерна психологія. Ергономіка
Розділ 10. Медична психологія
Розділ 11. Соціальна психологія
Розділ 12. Юридична психологія
Розділ 13. Педагогічна психологія
Розділ 14. Корекційна психологія
Розділ 15. Політична психологія
Розділ 16. Психологія розвитку, акмеологія

 

Реквізити для оплати публікації направляються автору після отримання редакцією матеріалів для публікації і позитивного рецензування.

_________________________________________________________________________

Правила оформлення

Матеріали повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати самостійного дослідження, оформлені відповідно до встановлених вимог:

Мінімальний обсяг: 10 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова.

Поля: всі поля 20 мм.

Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1.5, стиль - Normal; Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для ділянок тексту, які мають допоміжне (другорядне) значення.

Вирівнювання тексту: по ширині.

Абзацний відступ: 1.

Нумерація сторінок: не ведеться.

Малюнки і таблиці: необхідно подавати в статті після тексту, де вони згадуються вперше або на наступній сторінці. Розмір табличного тексту 11-14, інтервал 1. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер і вирівняний по правій стороні (наприклад, Таблиця 1) і назва (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом. Малюнок повинен бути єдиним графічним об'єктом (тобто, згрупованим). Кожен малюнок має бути підписаним та пронумерованим. В тексті наукової роботи повинні міститися посилання на малюнок, після цього розміщається сам малюнок, а під ним напис (наприклад): Малюнок 1. Назва назва назва назва.

Формат таблиць та малюнків книжковий.

Формули: повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує на порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело від іншого відділяється крапкою з комою. Бібліографічний список наводиться в кінці тез під заголовком «Література».

Назва файлу: назва файлу повинна бути англійською мовою, відповідно до прізвища автора (наприклад: Kovalenko O.M).

Структурні елементи

1. Назва розділу: вирівнювання по лівому краю, шрифт: курсив.

2. Прізвище, ім'я та по батькові автора (-ів): вирівнювання по правому краю, шрифт жирний, кегль 14.

3. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання): вирівнювання по правому краю, шрифт: курсив.

4. Назва тез: вирівнювання по центру шрифт жирний, всі слова прописними літерами (до десяти слів).

5. Текст монографії. Структура: довільний виклад матеріалу у вигляді цілісного тексту наукового дослідження. Елементи вступ, аналіз і т.п., які притаманні статті не формуються.

6. Література

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНОГРАФІЇ

Розділ: Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти

Кутіколо Андрій Вікторович,

аспірант,

Міжрегіональна академія управління персоналом

м. Київ, Україна

  Рясний Олександр Миколайович,

к.е.н., доцент,

Міжрегіональна академія управління персоналом

м. Київ, Україна

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІКИ

Формули і позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 3.0, як окремий об'єкт розмірами: змінна - 14 пт, великий індекс - 10 пт, малий індекс - 8 пт, великий символ - 18 пт, малий символ - 12 пт; кирилиця, грецька та цифри - прямі, латиниця - курсив

Матеріали, оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не приймаються для розміщенні в монографії.

Література:

    Тeo К. Application of least-squares boundary residual method to the analysis dielectric rod // IEEE Trans. - 1995. - V. MTT.-38. - №8. - P. 1092-1095.
    Розін А.І. Відновлення зображення методом частотної корекції / А.І. Розін, Ю.А. Король // Електронна зв'язок. - 2000. - №8. - С. 69-71.
    Арман Н. Ортогональні перетворення / Н. Арман, Р. Рібо / Пер. з нім. / Под ред. А.Р. Томенко. - М .: Связь, 1980. - 248 с.

 

Подача матеріалів:

Матеріали надсилаються на e-mail editor@inter-nauka.com

Після надходження матеріали направляються на рецензування і після позитивного рецензування автору надсилається рахунок.

Контакти:

+38(044)222-5889

+38(067)333-4556

editor@inter-nauka.com