МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ІНТЕРНАУКА"

запрошують стати співатором колективної монографії, що буде видана у ЄС

на тему: «Економіка, фінанси, інновації: сучасні проблеми та перспективи розвитку»

Видавець: Anisiia Tomanek OSVČ (Прага, Чехія)

З присвоєнням ISBN (Чехія, ЄС) і DOI

Матеріали приймаються: до 30 грудня 2020 року.

Розсилка Pdf-версії: до 30 січня 2021 року.

Розсилка друкованих матеріалів: до 15 лютого 2021 року

Generated button

Для публікації в колективній монографії запрошуються: науковці, аспіранти, докторанти, здобувачі, викладачі.

Матеріали будуть затверджені Вченою Радою Міжнародного наукового центру розвитку науки та технологій.

Матеріали будуть розміщені на офіційному веб-сайті Видавничого дому "Інтернаука", а також, в наукових бібліотеках і наукометричних базах.

Кожному автору буде спрямована pdf версія монографії.

Вартість публікації: 75 гривень / 5 $ за 1 сторінку тексту (ціна включає макетування монографії, розсилка в pdf форматі і привласнення DOI).

Мови: українська, російська, англійська, чеська.

Додатково автор може замовити друкований екземпляр монографії (200 грн. / 25 дол.США)

Розділи монографії:

Розділ 1. Економічна теорія
Розділ 2. Менеджмент
Розділ 3. Маркетинг
Розділ 4. Фінанси, грошовий обіг і кредит
Розділ 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Розділ 6. Податки і оподаткування
Розділ 7. Страхування
Розділ 8. Світова економіка та міжнародні відносини
Розділ 9. Регіональна економіка
Розділ 10. Економіка підприємництва
Розділ 11. Сучасні проблеми національної економіки
Розділ 12. Конкуренція і конкурентоспроможність
Розділ 13. Інновації та інноваційна діяльність
Розділ 14. Економічна безпека
Розділ 15. Математичні та інформаційні інструменти в економіці
Розділ 16. Правові аспекти економічної діяльності
Розділ 17. Актуальні питання економіки
Розділ 18. Актуальні питання політики
Розділ 19. Актуальні питання соціології

 

Реквізити для оплати публікації направляються автору після отримання редакцією матеріалів для публікації і позитивного рецензування.

_________________________________________________________________________

Правила оформлення

Матеріали повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати самостійного дослідження, оформлені відповідно до встановлених вимог:

Мінімальний обсяг: 10 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова.

Поля: всі поля 20 мм;

Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1.5, стиль - Normal; Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для ділянок тексту, які мають допоміжне (другорядне) значення.

Вирівнювання тексту: по ширині.

Абзацний відступ: 1.

Нумерація сторінок: не ведеться.

Рисунки і таблиці: Необхідно подавати в статті після тексту, де вони згадуються вперше або на наступній сторінці. Розмір табличного тексту 12, інтервал 1. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер і вирівняний по правій стороні (наприклад, Таблица1) і назва (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом. Малюнок повинен бути єдиним графічним об'єктом (тобто, згрупованих). Формат таблиць та рисунків книжковий.

Формули: повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує на порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело від іншого відділяється крапкою з комою. Бібліографічний список наводиться в кінці тез під заголовком «Література».

Назва файлу: назва файлу повинна бути англійською мовою, відповідно до прізвища автора (наприклад: Kovalenko O.M).

Структурні елементи

1. Назва розділу: вирівнювання по лівому краю, шрифт: курсив.

2. Прізвище та ім'я, по батькові: вирівнювання по правому краю, шрифт жирний.

3. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання): вирівнювання по правому краю, шрифт: курсив.

4. Назва тез: вирівнювання по центру шрифт жирний, все слова прописними буквами (до десяти слів).

5. Текст монографії.

6. Література

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНОГРАФІЇ

Розділ: Світова економіка

Кутіколо Андрій Вікторович,

аспірант,

Міжрегіональна академія управління персоналом

м.Київ, Україна

  Рясний Олександр ТНіколаевіч,

к.е.н., доцент,

Міжрегіональна академія управління персоналом

м.Київ, Україна

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Формули і позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 3.0, як окремий об'єкт розмірами: змінна - 14 пт, великий індекс - 10 пт, малий індекс - 8 пт, великий символ - 18 пт, малий символ - 12 пт; кирилиця, грецька та цифри - прямі, латиниця - курсив

Матеріали, оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не приймаються для розміщенні на дискусійному полі конференції й наступної публікації.

Література:

    Тeo К. Application of least-squares boundary residual method to the analysis dielectric rod // IEEE Trans. - 1995. - V. MTT.-38. - №8. - P. 1092-1095.
    Розін А.І. Відновлення зображення методом частотної корекції / А.І. Розін, Ю.А. Король // Електронна зв'язок. - 2000. - №8. - С. 69-71.
    Арман Н. Ортогональні перетворення / Н. Арман, Р. Рібо / Пер. з нім. / Под ред. А.Р. Томенко. - М .: Связь, 1980. - 248 с.