НАУКОВА УСТАНОВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (УКРАЇНА)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ (ЧЕХІЯ)

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНТЕРНАУКА»

запрошують взяти участь в колективній монографії на тему:

 «Економіка, фінанси, право: сучасні проблеми та перспективи розвитку»

(Economy, finance, law: current problems and development prospects)

Острава, Чехія

з присвоєнням ISBN (Чехія, ЄС) і DOI

 

Матеріали приймаються: до 31 березня 2023 року

Розсилка Pdf-версії: до 30 квітня 2023 року

Розсилка друкованих збірників: до 15 травня 2023 року

Монографія буде розміщена на сайті Видавничого дому «Інтернаука» та у наукометричних базах.

 

Generated button


 

Для публікації в колективній монографії запрошуються: науковці, аспіранти, докторанти, здобувачі, викладачі.

Матеріали будуть затверджені Вченою Радою Наукової установи "Науково-дослідний центр сталого розвитку ".

Матеріали будуть розміщені на офіційному веб-сайті Видавничого дому "Інтернаука", а також, в наукових бібліотеках і наукометричних базах.

Кожному автору буде відправлена pdf-версія монографії.

Організаційний внесок складає 95 гривень / 4 евро за 1 сторінку тексту (ціна включає макетування монографії, розсилку в pdf-форматі і присвоєння DOI).

Для членів ГО «Фінансово-економічна наукова рада» або ГО «Міжнародний центр розвитку науки і технологій» оргвнесок складає 70 грн.

Мови: українська, англійська, чеська.

Додатково автор може замовити друкований екземпляр монографії (400 грн. / 50 евро)

Розділи монографії:

Розділ 1. Економічна теорія
Розділ 2. Світова економіка та міжнародні відносини
Розділ 3. Інновації та інноваційна діяльність
Розділ 4. Фінанси, грошовий обіг і кредит
Розділ 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Розділ 6. Податки і оподаткування
Розділ 7. Страхування
Розділ 8. Менеджмент
Розділ 9. Маркетинг
Розділ 10. Економічна безпека
Розділ 11. Математичні та інформаційні інструменти в економіці
Розділ 12. Правові аспекти економічної діяльності
Розділ 13. Сучасні проблеми національної економіки
Розділ 14. Економіка підприємництва
Розділ 15. Регіональна економіка
Розділ 16. Теорія та історія держави і права
Розділ 17. Історія політичних і правових навчань
Розділ 18. Конституційне право
Розділ 19. Муніципальне право
Розділ 20. Цивільне право і цивільний процес
Розділ 21. Господарське право
Розділ 22. Господарсько-процесуальне право
Розділ 23. Трудове право
Розділ 24. Право соціального забезпечення
Розділ 25.Земельное право; аграрне право
Розділ 26. Екологічне право; природоресурсне право
Розділ 27. Адміністративне право та процес
Розділ 28. Фінансове право
Розділ 29. Інформаційне право
Розділ 30. Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право, правоохоронна діяльність
Розділ 31. Міжнародне право
Розділ 32. Інше

Реквізити для оплати публікації надсилаються автору після отримання редакцією матеріалів для публікації і позитивного рецензування.

_________________________________________________________________________

Правила оформлення

Матеріали повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати самостійного дослідження, оформлені відповідно до встановлених вимог:

Мінімальний обсяг: 10 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова.

Поля: всі поля 20 мм.

Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1.5, стиль - Normal; Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для ділянок тексту, які мають допоміжне (другорядне) значення.

Вирівнювання тексту: по ширині.

Абзацний відступ: 1.

Нумерація сторінок: не ведеться.

Малюнки і таблиці: необхідно подавати в статті після тексту, де вони згадуються вперше або на наступній сторінці. Розмір табличного тексту 11-14, інтервал 1. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер і вирівняний по правій стороні (наприклад, Таблиця 1) і назва (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом. Малюнок повинен бути єдиним графічним об'єктом (тобто, згрупованим). Кожен малюнок має бути підписаним та пронумерованим. В тексті наукової роботи повинні міститися посилання на малюнок, після цього розміщається сам малюнок, а під ним напис (наприклад): Малюнок 1. Назва назва назва назва.

Формат таблиць та малюнків книжковий.

Формули: повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує на порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело від іншого відділяється крапкою з комою. Бібліографічний список наводиться в кінці тез під заголовком «Література».

Назва файлу: назва файлу повинна бути англійською мовою, відповідно до прізвища автора (наприклад: Kovalenko O.M).

Структурні елементи

1. Назва розділу: вирівнювання по лівому краю, шрифт: курсив.

2. Прізвище, ім'я та по батькові автора (-ів): вирівнювання по правому краю, шрифт жирний, кегль 14.

3. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання): вирівнювання по правому краю, шрифт: курсив.

4. Назва тез: вирівнювання по центру шрифт жирний, всі слова прописними літерами (до десяти слів).

5. Текст монографії. Структура: довільний виклад матеріалу у вигляді цілісного тексту наукового дослідження. Елементи вступ, аналіз і т.п., які притаманні статті не формуються.

6. Література

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНОГРАФІЇ

Розділ: Світова економіка

Кутіколо Андрій Вікторович,

аспірант,

Міжрегіональна академія управління персоналом

м. Київ, Україна

  Рясний Олександр Миколайович,

к.е.н., доцент,

Міжрегіональна академія управління персоналом

м. Київ, Україна

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Формули і позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 3.0, як окремий об'єкт розмірами: змінна - 14 пт, великий індекс - 10 пт, малий індекс - 8 пт, великий символ - 18 пт, малий символ - 12 пт; кирилиця, грецька та цифри - прямі, латиниця - курсив

Матеріали, оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не приймаються для розміщенні в монографії.

Література:

    Тeo К. Application of least-squares boundary residual method to the analysis dielectric rod // IEEE Trans. - 1995. - V. MTT.-38. - №8. - P. 1092-1095.
    Розін А.І. Відновлення зображення методом частотної корекції / А.І. Розін, Ю.А. Король // Електронна зв'язок. - 2000. - №8. - С. 69-71.
    Арман Н. Ортогональні перетворення / Н. Арман, Р. Рібо / Пер. з нім. / Под ред. А.Р. Томенко. - М .: Связь, 1980. - 248 с.

 

 

Подача матеріалів:

Матеріали надсилаються на e-mail [email protected]

Після надходження матеріали направляються на рецензування і після позитивного рецензування автору надсилається рахунок.

Контакти:

+38(044)222-5889

+38(067)333-4556

[email protected]