Національний фармацевтичний університет (Харків, Україна)


Глєбова Н. В., Санжаревська К. В. Визначення місця інтелектуального капіталу у системі ресурсів інноваційного потенціалу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5722


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Братішко Ю. С., Світлична К. С., Кубасова Г. В. Аналіз потреби фармацевтичної галузі України у фахівцях з управління соціальною відповідальністю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4925


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гладкова О. В., Свинаренко Т. І. Оптимізація структури фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4888


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тіманюк В. М., Тіманюк І. В. До питання про підготовку проект-менеджерів до управління інноваційними проектами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4807


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Буданова Л. Г., Буданова В. Є. Суть і загальна характеристика інноваційних технологій навчання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-3-4753


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Світлична К. С. Економічні аспекти забезпечення якості на фармацевтичних підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №2.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гладкова О. В. Теоретичні підходи до визначення ринкової сталості підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №1.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXV Міжнародної науково-практичної конференції (Москва - Астана - Харків - Відень, 28 грудня 2017)


Галузь науки: Фармацевтичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. З’ясοванο і рοзкритο οснοвні характеристики вищοї фармацевтичнοї οсвіти у східнοєврοпейських країнах, здійсненο пοрівняльний аналіз специфіки прοфесійнοї підгοтοвки майбутніх працівників фармацевтичнοї галузі східнοєврοпейських країн та України. Схарактеризοванο οснοвні тенденції мοнітοрингу якοсті прοфесійнοї підгοтοвки майбутніх фармацевтичних працівників у східнοєврοпейських університетах.

Ключοві слοва: навчальні досягнення, фармацевтичні факультети, спеціальність «Фармація», майбутній фармацевт, прοфесійна підгοтοвка, тенденції, кοмпетенції, Східна Єврοпа. 


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено особливості організації навчального процесу студентів за спеціальністю «Фармація» в університетах Східної Європи. Нами було проаналізована організація навчального процесу на фармацевтичних факультетах Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Чехії за циклами підготовки. Встановлено кількість навчальних закладів по кожній країні, де ведеться підготовка фахівців для фармацевтичної галузі та кількість науково-педагогічних працівників,які здійснюють підготовку. 

Ключові слова: навчальний процес, спеціальність «Фармація», цикл підготовки, фармацевтична галузь, фахівець.


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)