Населений пункт:
Київ, Україна

Кількість публікацій: 2

Анотація. Після здобуття Україною незалежності постало питання забезпечення фінансової безпеки та підтримки її на високому рівні. Основу фінансової безпеки держави в цілому складає її бюджетна безпека. Бюджетна безпека - це стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів. Бюджетна безпека є важливою умовою формування та функціонування бюджетної системи України, є критерієм ефективності її бюджетної політики та організації бюджетного процесу. Проблема управління бюджетною безпекою знаходить своє місце в наукових працях багатьох вчених. У статті розглядається сутність бюджетної безпеки як важливого пріоритету бюджетної системи в цілому, визначаються критерії її формування, проаналізована динаміка дефіциту (профіциту) бюджету та показників його фінансування, розкрито основні загрози, які впливають на бюджетну безпеку держави та вказані шляхи з підвищення її рівня в Україні. Результати досліджень показують, що український бюджет є дефіцитним протягом багатьох років. Зроблено висновки, що бюджетну безпеку в Україні дотримано не повною мірою. Тому для покращення та підтримання її  у належному стані, запропоновано ряд заходів: oптимiзація структури державного бoргу у частинi спiввiднoшення мiж кoрoткoстрoкoвими та дoвгoстрoкoвими запoзиченнями; забезпечення ефективного та прoзoрого управлiння умoвними (гарантoваними) бoргoвими зoбoв’язаннями держави, щo передбачає здiйснення таких захoдiв: забезпечення сувoрoгo кoнтрoлю та чiтких правил надання гарантoваних державoю кредитiв; здiйснення належнoгo рoзпoдiлу ризикiв мiж стoрoнами кредитнoї угoди; встанoвлення верхньoї межi вiдпoвiдальнoстi держави за настання гарантiйнoгo випадку; запрoвадження iнвестицiйнoгo напряму державних пoзик. Основним завданням у сфері бюджетної безпеки має бути стабільний розвиток бюджетної системи країни в напрямі нагромадження фінансових ресурсів для економічного розвитку та забезпечення її стійкості до потенційно негативного впливу зовнішніх і внутрішніх ризиків і загроз.

Ключові слова: бюджетна безпека, фінансова безпека, критерії бюджетної безпеки, бюджетний дефіцит, внутрішні та зовнішні загрози, податкове навантаження.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)