Населений пункт:
Київ, Україна

Кількість публікацій: 4

Анотація. Після здобуття Україною незалежності постало питання забезпечення фінансової безпеки та підтримки її на високому рівні. Основу фінансової безпеки держави в цілому складає її бюджетна безпека. Бюджетна безпека - це стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів. Бюджетна безпека є важливою умовою формування та функціонування бюджетної системи України, є критерієм ефективності її бюджетної політики та організації бюджетного процесу. Проблема управління бюджетною безпекою знаходить своє місце в наукових працях багатьох вчених. У статті розглядається сутність бюджетної безпеки як важливого пріоритету бюджетної системи в цілому, визначаються критерії її формування, проаналізована динаміка дефіциту (профіциту) бюджету та показників його фінансування, розкрито основні загрози, які впливають на бюджетну безпеку держави та вказані шляхи з підвищення її рівня в Україні. Результати досліджень показують, що український бюджет є дефіцитним протягом багатьох років. Зроблено висновки, що бюджетну безпеку в Україні дотримано не повною мірою. Тому для покращення та підтримання її  у належному стані, запропоновано ряд заходів: oптимiзація структури державного бoргу у частинi спiввiднoшення мiж кoрoткoстрoкoвими та дoвгoстрoкoвими запoзиченнями; забезпечення ефективного та прoзoрого управлiння умoвними (гарантoваними) бoргoвими зoбoв’язаннями держави, щo передбачає здiйснення таких захoдiв: забезпечення сувoрoгo кoнтрoлю та чiтких правил надання гарантoваних державoю кредитiв; здiйснення належнoгo рoзпoдiлу ризикiв мiж стoрoнами кредитнoї угoди; встанoвлення верхньoї межi вiдпoвiдальнoстi держави за настання гарантiйнoгo випадку; запрoвадження iнвестицiйнoгo напряму державних пoзик. Основним завданням у сфері бюджетної безпеки має бути стабільний розвиток бюджетної системи країни в напрямі нагромадження фінансових ресурсів для економічного розвитку та забезпечення її стійкості до потенційно негативного впливу зовнішніх і внутрішніх ризиків і загроз.

Ключові слова: бюджетна безпека, фінансова безпека, критерії бюджетної безпеки, бюджетний дефіцит, внутрішні та зовнішні загрози, податкове навантаження.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. В статті вказано на необхідність впровадження новітніх науково – обґрунтованих методів управління підприємством та реалізацію концепції антикризового управління підприємством на основі застосування інноваційних заходів управління.

Розкрито сутність антикризового фінансового управління як складової загального менеджменту підприємства та як цілісної системи, яка складається з принципів, методів розробки й реалізації комплексу спеціальних управлінських рішень. Виокремлено мету антикризового управління, завдання, які допоможуть її досягти та принципи, які лежать в основі здійснення антикризових заходів. Виділені такі принципи: принцип постійної превентивності дії та готовності до реагування, терміновості та адекватності реагування, комплексності рішень, альтернативності дій та адаптивності управління, пріоритетності використання внутрішніх ресурсів, оптимізації зовнішньої санації та принцип ефективності. Найважливішим принципом стратегії антикризового управління є принцип превентивності дії та готовності до реагування,  для чого виникає необхідність здійснення моніторингу внутрішнього і зовнішнього середовища з метою раннього виявлення загрози кризи. Основним інструментарієм при цьому виступає діагностика. Представлено дві основні системи діагностики, а саме: експрес – діагностика і фундаментальна діагностика. Охарактеризовано об’єкти моніторингу поточної фінансової діяльності підприємства та представлені індикатори, за допомогою яких можна оцінити загрозу виникнення фінансової кризи. Виділена група факторів, необхідних для проведення фундаментальної діагностики, а саме: зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні).

В дослідженні представлений авторський погляд на механізм антикризового управління, визначено його суть та складові, описано послідовність етапів здійснення антикризового управління на підприємстві.

Важливого значення сьогодні набуває інноваційна діяльність підприємства, особливо щодо стратегічного управління нововведеннями. В дослідженні означено, що на систему антикризового управління найбільший вплив мають динамічні інновації, а саме: процесні, продуктові, реорганізаційні. Зроблено висновок, що найважливішим завданням антикризової політики підприємства стає стратегічне управління нововведеннями, виконання якого багато в чому залежить від якості іннова­ційних рішень, можливості знаходити рішення, які організаційно й економічно зможуть забез­печити досягнення поставленої мети.

Ключові слова: антикризове фінансове управління, превентативні заходи, механізмом антикризового управління, діагностика фінансової кризи, експрес – діагностика, фундаментальна діагностика, інноваційна діяльність.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)