Видавничий дім "Інтернаука" здійснює видання монографій двох типів:

1. Одноосібні/колективні монорафії, що рекомендовані до публікації Видавничим домом "Інтернаука".

ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕДАКТОРА І ВИДАВЦЯ

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:

 • при прийнятті рішення про публікації редактор монографії/розділу монографії керується достовірністю представлення даних і наукової значимістю розглянутої роботи.
 • редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 • редактор не повинен допускати до публікації інформації, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
 • редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.


ЕТИЧНІ ЗАСАДИ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕЦЕНЗЕНТА

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів:

 • рукопис, отримана для рецензування, повинна розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 • рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.
 • рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної рукописи.

 

ЗАСАДИ, ЯКИМИ ПОВИНЕН КЕРУВАТИСЯ АВТОР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

 • автори матеріалів повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.
 • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
 • необхідно визнавати внесок всіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в наукових матеріалах повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
 • автори не повинні надавати в журнал рукопис, яка була відправлена в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.
 • співавторами матеріалів повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
 • якщо автор виявить істотні помилки або неточності в наукових матеріалах на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

2. Одноосібні/колективні монографії, що рекомендовані вченими радами університетів/науковиї установ чи не рекомендовані та публікуються на розсуд автора.

Такі монографії публікуються у авторській редакції, не перевіряються на плагіат. Видавничий дім "Інтернаука" надає, лише, поліграфічні/видавничі послуги, такі як макетування, присвоєння ISBN, присвоєння DOI, перевірку на відповідність ДСТУ оформлення таблиць, малюнків, тексту. Для підтвердження відповідності матеріалів видавничим нормам Видавничий дім "Інтернаука" може звертатися до рецензентів (редакторів). Такі рецензенти (редактори) мають підтвердити відповідність наданого матеріалу видавничим стандартам та не несуть відповідальності за зміст матеріалу, порушення норм академічної доброчесності (плагіат, компіляція матеріалів/фактів) та інші порушення норм.