МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ІНТЕРНАУКА"

запрошують стати співатором колективної монографії, що буде видана у ЄС

на тему: «Актуальні проблеми розвитку держави і права»

Видавець: Anisiia Tomanek OSVČ (Прага, Чехія)

З присвоєнням ISBN (Чехія, ЄС) і DOI

Матеріали приймаються: до 30 грудня 2020 року.

Розсилка Pdf-версії: до 30 січня 2021 року.

Розсилка друкованих матеріалів: до 15 лютого 2021 року

Generated button

Для публікації в колективній монографії запрошуються: науковці, аспіранти, докторанти, здобувачі, викладачі.

Матеріали будуть розміщені на офіційному веб-сайті Видавничого дому "Інтернаука", а також, в наукових бібліотеках і наукометричних базах.

Кожному автору буде спрямована pdf версія монографії.

Вартість публікації: 75 гривень / 5 $ за 1 сторінку тексту (ціна включає макетування монографії, розсилка в pdf форматі і привласнення DOI).

Мови: українська, російська, англійська, чеська.

Додатково автор може замовити друкований екземпляр монографії (200 грн. / 25 дол.США)

Розділи монографії:

Розділ 1. Теорія та історія держави і права
Розділ 2. Історія політичних і правових навчань
Розділ 3. Конституційне право
Розділ 4. Муніципальне право
Розділ 5. Цивільне право і цивільний процес
Розділ 6. Господарське право
Розділ 7. Господарсько-процесуальне право
Розділ 8. Трудове право
Розділ 9. Право соціального забезпечення
Розділ 10.Земельное право; аграрне право
Розділ 11. Екологічне право; природоресурсне право
Розділ 12. Адміністративне право та процес
Розділ 13. Фінансове право
Розділ 14. Інформаційне право
Розділ 15. Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право, правоохоронна діяльність
Розділ 16. Міжнародне право

 

Реквізити для оплати публікації направляються автору після отримання редакцією матеріалів для публікації і позитивного рецензування.

_________________________________________________________________________

Правила оформлення

Матеріали повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати самостійного дослідження, оформлені відповідно до встановлених вимог:

Мінімальний обсяг: 10 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова.

Поля: всі поля 20 мм;

Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1.5, стиль - Normal; Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для ділянок тексту, які мають допоміжне (другорядне) значення.

Вирівнювання тексту: по ширині.

Абзацний відступ: 1.

Нумерація сторінок: не ведеться.

Рисунки і таблиці: Необхідно подавати в статті після тексту, де вони згадуються вперше або на наступній сторінці. Розмір табличного тексту 12, інтервал 1. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер і вирівняний по правій стороні (наприклад, Таблица1) і назва (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом. Малюнок повинен бути єдиним графічним об'єктом (тобто, згрупованих). Формат таблиць та рисунків книжковий.

Формули: повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує на порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело від іншого відділяється крапкою з комою. Бібліографічний список наводиться в кінці тез під заголовком «Література».

Назва файлу: назва файлу повинна бути англійською мовою, відповідно до прізвища автора (наприклад: Kovalenko O.M).

Структурні елементи

1. Назва розділу: вирівнювання по лівому краю, шрифт: курсив.

2. Прізвище та ім'я, по батькові: вирівнювання по правому краю, шрифт жирний.

3. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання): вирівнювання по правому краю, шрифт: курсив.

4. Назва тез: вирівнювання по центру шрифт жирний, все слова прописними буквами (до десяти слів).

5. Текст монографії.

6. Література

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНОГРАФІЇ

Розділ: Міжнародне право

Кутіколо Андрій Вікторович,

аспірант,

Міжрегіональна академія управління персоналом

м.Київ, Україна

  Рясний Олександр ТНіколаевіч,

к.е.н., доцент,

Міжрегіональна академія управління персоналом

м.Київ, Україна

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ПРАВА

Формули і позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 3.0, як окремий об'єкт розмірами: змінна - 14 пт, великий індекс - 10 пт, малий індекс - 8 пт, великий символ - 18 пт, малий символ - 12 пт; кирилиця, грецька та цифри - прямі, латиниця - курсив

Матеріали, оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не приймаються для розміщенні на дискусійному полі конференції й наступної публікації.

Література:

    Тeo К. Application of least-squares boundary residual method to the analysis dielectric rod // IEEE Trans. - 1995. - V. MTT.-38. - №8. - P. 1092-1095.
    Розін А.І. Відновлення зображення методом частотної корекції / А.І. Розін, Ю.А. Король // Електронна зв'язок. - 2000. - №8. - С. 69-71.
    Арман Н. Ортогональні перетворення / Н. Арман, Р. Рібо / Пер. з нім. / Под ред. А.Р. Томенко. - М .: Связь, 1980. - 248 с.