Your Locality:
Kiev, Ukraine

Number of publications: 3

Куц М. С. Топологія мережі системи розумної парковки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)