Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Куцобін В. В. Моделювання роботи центру обслуговування викликів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)