Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Богданова М. В. Основні тенденції розвитку ринку аудиторських послуг в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)