Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 3

Шокало О. С. Перспективи незалежності Каталонії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)