Your Locality:
Odessa, Ukraine

Number of publications: 1

Виставкіна Д. О. Методологічні проблеми української соціології кіно // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №12.


Branch of science: Of social science
Read onlineDownload article (pdf)