Автор ВУЗ / Место работы Number of publications
Umkeeva B. V. Kalmyk B. B. Gorodovikov State University (Elista, Russia) 1
Umudova R. I. Baku State University (Baku, Azerbaijan) 1
Umurova Kh.H. Bukhara State University (Bukhara, Uzbekistan) 2
Unhul V. V. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine) 2
Uralbaeva A. S. Kazakh National Medical University (Almaty, Kazakhstan) 1
Urazaeva S. T. West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University (Aktobe, Kazakhstan) 2
Urazbakhtina L. V. Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (Moscow, Russia) 1
Urazimova T. V. Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz (Nukus, Uzbekistan) 1
Urazova B. A. West-Kazakhstan Innovative-Technological University (Uralsk, Republic of Kazakhstan) 1
Urazova H. O. Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine) 1
Urban I. R. Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyi (Lviv, Ukraine) 2
Urda V. D. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Chernivtsi, Ukraine) 2
Urinova S. Andijan Agricultural institute (Andijan, Uzbekistan) 1
Urmanova F. F. Tashkent Pharmaceutical Institute (Tashkent, Uzbekistan) 2
Ursaky Yu. A. Chernivtsi Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics (Chernivtsi, Ukraine) 1
Urusova Z.P. Zaporizhzhya National University (Zaporizhzhya, Ukraine) 1
Usatyi A. V. Ivan Franko State University (Zhytomyr, Ukraine) 1
Usenko Anton Personnel Training Institute of State of Employment Service of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 1
Usenko I. O. Institute of Banking of Banking University of the National Bank of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 1
Userbayeva A. Z. Kazakh National Medical University (Almaty, Kazakhstan) 1
Ushenko N. V. National Aviation University (Kyiv, Ukraine) 1
Ushko A. S. National University of Food Technologies (Kyiv, Ukraine) 1
Usik V. O. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine) 1
Usipbekova A. S. Kazakh National Medical University (Almaty, Kazakhstan) 1
Страницы:123